ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI 2019-12-04

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: psichologas

Darbo krūvis: 0,5 etatas (20 val.)

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.).

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo

Darbo pradžia: 2020 m. sausio mėn.

 Reikalavimai pretendentams:

– vientisosios psichologinės magistro studijos;

– metodikų sertifikatai darbui su VRS, DISC, WISC-III LT, VBMĮ-2, ASEBA vertinimo metodikomis;

– darbo patirtis: nemažiau 3 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros įstaigose;

– gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų       ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

– žinios apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, psichologinį konsultavimą;

– informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

reikiamų teisės aktų išmanymas.

– lenkų, rusų kalbų žinojimas

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su vaikų, jaunimo grupėmis;
 • patirtis skaitant pranešimus tėvams, mokytojams;
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Metodikų (VRS, DISC, WISC-III, VBMĮ-2, ASEBA vertinimo metodikos) pažymėjimų kopijas
 5. Gyvenimo aprašymą.

 Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. gruodžio 4 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 18 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Plento g.7, Šalčininkai, 1 kab.
 2. Siųsti elektroninio pašto adresu: ppt@salcininkai.lt

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.

Informacija apie konkursą skelbiama Tarnybos tinklapyje ir Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt

DĖL BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d.  vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų)  sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tėvai (globėjai)  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į  Tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Vaiko brandumo įvertinimas Tarnyboje vyks nuo 2020 m. kovo 20 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Tėvai (globėjai) dėl vaiko įvertinimo gali registruotis tel. (8 380) 30-168 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka  12.00 val. – 12.45 val.).

Registracija vyks nuo 2020 m.  kovo 02 d.

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Renginiai apie emocinio intelekto lavinimą Šalčininkų PPT

Emocinis intelektas – tai žmogaus asmeninės ir tarpasmeninės kompetencijos, kurios padeda užtikrinti emocinį ir dvasinį žmogaus atsparumą ir leidžia išgyventi įvairius jausmus: džiaugsmą, nusivylimą, skausmą, liūdesį, praradimą ir kt. Siekdami užauginti žmogų su aukštu emociniu intelektu turime lavinti keturis pagrindinius gerovės aspektus: protinį, fizinį, emocinį ir dvasinį.

 

Statistika rodo, kad sėkmę gyvenime lemia ne kognityvinis (IQ), o emocinis intelektas (EQ). Žinoma, idealiu atveju asmuo gali pasižymėti gerais tiek pažintiniais, tiek socialiniais bei emociniais įgūdžiais. Tačiau vienas svarbiausių jų skirtumų, kad emocinis intelektas daug mažiau priklauso nuo genetinių veiksnių, jį galima ugdyti bet kuriame žmogaus amžiaus tarpsnyje.

2019 m. lapkričio 08 d. Šalčininkų  rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba, bendradarbiaudama su Paramos vaikams centru organizavo  paskaitą apie emocinio intelekto ugdymo mokykloje galimybes. Paskaitą vedė psichologė, programos ,,Antras žingsnis“ vadovė Ieva Dulinskaitė.

Lektorė akcentavo, kad žmonės intuityviai supranta emocinio intelekto prasmę ir svarbą, tačiau šie įgūdžiai nuolat turi būti lavinami.

Nuoširdžiai dėkojame lektorei už įdomią ir išsamią paskaitą ir tęsdami emocinio intelekto lavinimo tematiką, Šalčininkų rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje organizuojame grupinius mūsų pačių mažiausių svečių, emocinio intelekto lavinimo užsiėmimus. Geriausi rezultatai pasiekiami, kada emocinio intelekto lavinimas pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais būdais. Todėl jau 2019 m. lapkričio 22 dieną vyko grupiniai užsiėmimai ikimokyklinukų grupei, kurie atvyko iš Šalčininkų l/d „Pasaka“. Dirbant su vaikais stengiamės sukurti saugią ir smagią atmosferą: kūrybinės veiklos metu, vaikai galėjo patyrinėti labiausiai jiems rūpimas kasdienes situacijas, savo jausmus ir skirtingus vaidmenis. Juk emocinio intelekto lavinimas vaikystėje padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, išklausyti, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, atpažinti ir valdyti jausmus ir pan. Įgūdžiai, kurie lavinami užsiėmimų metu, padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingais dirbančiais suaugusiaisiais.

Kviečiame visus susidomėjusius registruotis į grupinius užsiėmimus, kurie vyksta PPT.

(plačiau facebook paskyroje)

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA IEŠKO

PSICHOLOGO 

Pareigybės pavadinimas: psichologas

Darbo krūvis: 0,5 etatas (20 val.)

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.).

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo

Reikalavimai pretendentams:

– vientisosios psichologinės magistro studijos;

– metodikų sertifikatai darbui su VRS, DISC, WISC-III LT, VBMĮ-2, ASEBA vertinimo metodikomis;

– darbo patirtis: nemažiau 3 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros įstaigose;

– gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų       ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

– žinios apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, psichologinį konsultavimą;

– informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

reikiamų teisės aktų išmanymas.

– lenkų, rusų kalbų žinojimas

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su vaikų, jaunimo grupėmis;
 • patirtis skaitant pranešimus tėvams, mokytojams;
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

 

 

Tobulėjimas ir kvalifikacijos kėlimas Klaipėdoje

Sveikas vaikas – šeimos džiaugsmas. Vaiko fizinė ir psichinė negalė – šeimos ir visuomenės rūpestis.

2019 m. spalio 18 d. šiuo klausimu domėjosi ir kėlė savo kvalifikaciją Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, kurie dalyvavo  Klaipėdos universiteto organizuotoje konferencijoje „Kompleksinės  integruotos pagalbos inovacijos ir perspektyvos raidos sutrikimų turinčiam vaikui ir šeimai“. Pranešimus skaitė ir gerąja patirtimi dalinosi įvairių sričių specialistai. Buvo analizuojama kaip dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, nagrinėjamos opiausios šiuolaikinės visuomenės problemos, kurios aplanko šeimas, auginančias vaikus su raidos sutrikimais.

Dalyviai buvo supažindinami su įvairiaisiais darbo metodais, galimais pagalbos būdais, taip pat buvo paliesta technologinių inovacijų tema, kuri vis labiau skverbiasi į mūsų vaikų gyvenimus, sulaukdamos dvejopų vertinimų. Deja šiandien naujausia mada – skaitmeninė vaikystė.  Didėjant išmaniųjų technologijų prieinamumui, auga ir tėvų bei specialistų poreikis suprasti technologijų daromą įtaką vaikų sveikatai ir gerovei. Nors IT prietaisai gali atrodyti labai veiksminga priemonė siekiant išlaikyti vaikus ramius ir tylius, tačiau tai nedidina jų gebėjimo reguliuoti emocijas ar elgesį.

Nustatyta, jog daugiau laiko prie ekranų praleidę vaikai, elgiasi agresyviau, jiems dažniau būdingi hiperaktyvumo ir dėmesio koncentracijos sutrikimai. Kuo anksčiau negalė bus pastebėta, nustatyta ir pradėta gydyti, tuo bus geresni rezultatai. Todėl labai svarbu kuo anksčiau diagnozuoti vaikų sutrikimus ir laiku suteikti vaikams ir šeimai pagalbą.

https://www.facebook.com/40711908859/posts/10157161319143860/

 

PASKAITA TĖVAMS: KONFLIKTŲ VALDYMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

 

Šeima- žodis, kuris asocijuojasi su šiluma. Tai vieta, kur turėtų būti gera, jauku, saugu. Šeima yra maža bendruomenė, kurioje atsiskleidžia pačios įvairiausios žmogaus savybės, bet ten irgi pasitaiko nesutarimų ir konfliktų.

Kodėl tėvų konfliktai gali padaryti žalos vaikui?

Šeima yra pirmas socialinis kontekstas vaiko gyvenime, kuriame vaikas mokosi įvairių įgūdžių, elgesio normų ar bendravimo taisyklių. Vaikai mokosi socialinio elgesio ne tik tiesioginio bendravimo metu, bet ir stebėdami tėvų tarpusavio bendravimą bei elgesį. Jei vaikai auga chaotiškoje, konfliktiškoje šeimos aplinkoje išsiugdo didelį galimos grėsmės jautrumą. Šie vaikai dažniau linkę neutralias situacijas vertinti kaip grėsmingas.

Konfliktai yra kasdieninio gyvenimo dalis, tad jų išvengti neįmanoma, juos patiria tiek suaugusieji, tiek vaikai. Taigi, kai tėvai patys neturi konfliktų sprendimo įgūdžių ir nederamai elgiasi jų metu, vaikai perima tėvų elgesį ir savo konfliktus sprendžia išmoktais būdais. Šitoks vaikų elgesys tam tikra prasme atsisuka prieš pačius tėvus. Vaikai ne tik su savo tėvais konfliktuoja netinkamais būdais, bet ir su mokytojais ar bendraamžiais, dėl ko tėvai sulaukia priekaištų dėl netinkamo vaikų elgesio.  Tėvų konfliktai neigiamai veikia vaiko santykius su bendraamžiais, daro žalą vaikų savivertei bei siejasi su vaikų vidinėmis ar elgesio problemomis, socialiniu nerimu, vienišumu bei prisitaikymo sunkumais. Kartais tėvai įtraukia vaiką į savo konfliktus, norėdami gauti paramos, palaikymo ar siekdami ugdyti vaiko gebėjimą spręsti konfliktus. Toks vaiko įtraukimas yra itin žalingas ir gali sietis su įvairiomis vaikų prisitaikymo problemomis. Vaikai, įtraukti į tėvų konfliktus, yra verčiami rinktis kurio pusę palaikyti konflikto metu, būti konfliktuojančių pusių bendravimo tarpininku ar stengtis numalšinti tėvų konfliktus. Tokiu atveju vaikai patiria daug streso, jiems suteikiama per didelė atsakomybė, kuriai jie dar nepasirengę. Taip pat vaikai būna netiesiogiai įtraukiami į konfliktą, kuomet tėvai pykstasi dėl vaiko elgesio ar auklėjimo klausimų. Tokiose šeimose užaugę vaikai yra nerimastingi, pasižymi liūdna nuotaika ir yra linkę kaltinti save dėl tėvų pykčių.

Būtent tokia tema spalio 11 d. buvo aptarta su į susitikimą atėjusiais tėvais Vilniaus apygardos probacijos tarnybos, savivaldybių probacijos skyriuje, veikiančiame  Šalčininkų rajono savivaldybės veiklos teritorijoje.  Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai skaitė pranešimą apie konfliktų valdymą ir jų sprendimo būdus.

 

 

KARJEROS PLANAVIMO UŽSIĖMIMAI MOKINIAMS

Nuo 2019m. spalio 1 dienos Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks individualūs ir grupiniai karjeros planavimo užsiėmimai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka, o ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti, kuri apima savęs pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą. Visos jos yra labai svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi, kas yra ypač aktualu kiekvienam, kuris siekia rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, geba tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir „keisti kryptį“, atsižvelgti į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus.

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudarys:

Karjeros konsultavimas (pagalba moksleiviui analizuojant karjeros problemas, įveikiant sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinant priimtą sprendimą, suteikiant mokiniui reikalingą pagalbą mokymosi ir kitais su karjera susijusiais klausimais tiek individualiai, tiek grupinių konsultacijų būdu.

Karjeros paslaugos padės ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Konsultacijos vyks  PPT (trečiadieniais)

Būtina išankstine registracija telefonu  8-380 30168 arba el.paštu ppt@salcininkai.lt

Laukiame 🙂

Paskaitos apie prekybą žmonėmis

Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. Šiandien pasaulyje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais. 

Nors visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla, tačiau tai tebėra viena sparčiausiai augančių organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. Lietuva kaip ir dauguma Europos Sąjungos šalių į savo nacionalinę teisę yra perkėlusi ES direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos. Remiantis ja, jeigu žmogus, siekiant jį išnaudoti, patyrė prievartą – nesvarbu fizinį ar psichologinį smurtą – jis yra laikomas nukentėjusiuoju nuo prekybos žmonėmis.   Psichologine prievarta gali būti laikomas šantažas, apgaulė, grasinimai ir pan.

2019 m. gegužės –birželio mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės (Renata Sinkevič ir Sniežana Voitukovič), Dainavos pagrindinės mokyklos ir Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos 8-10 klasių mokiniams organizavo prevencines paskaitas apie prekybą žmonėmis.

Specialistės labai plačiai kalbėjo apie veiksnius, lemiančius prekybą žmonėmis Lietuvoje, kuriems pagrindinė įtaką daro šalies socialinė ir ekonominė padėtis: nestabilumas, nedarbas, lengvo ir greito uždarbio siekimas, švietimo ir informacijos stoka. Mokiniai aktyviai dalyvavo praktinėse užduotyse, žiūrėjo trumpametražinį prevencinį filmą.

                     

KVIETIMAS PAAUGLIAMS DALYVAUTI KOGNITYVINĖJE ELGESIO KOREKCIJOS PROGRAMOJE „EQUIP“

KVIETIMAS PAAUGLIAMS DALYVAUTI KOGNITYVINĖJE ELGESIO KOREKCIJOS PROGRAMOJE „EQUIP“

Tai – terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems paaugliams, kurios metu jie tampa labiau motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam.

Programos tikslas –mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. „EQUIP“ programa suteikia galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą. „EQUIP“ yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. 

„EQUIP“ programos pagrindiniai komponentai –savitarpio pagalba ir ugdymas –priklauso vienas nuo kito. Psichoedukacija turi būti neatskiriama savitarpio pagalbos programos dalis, kadangi net ir labiausiai motyvuoti jaunuoliai negali veiksmingai padėti savo bendraamžiams, kol nėra pašalinti jų pačių pagalbos teikimo įgūdžių trūkumai. Ir atvirkščiai, siekiant, kad psichoedukacinės programos būtų veiksmingos, jaunuoliai turi būti motyvuoti keistis, o tai ir yra bendraamžių pagalbos programų stiprusis elementas. Programą sudaro:

 1. Pykčio valdymas ir mąstymo klaidų koregavimas.
 2. Socialinių įgūdžių lavinimas.
 3. Brandaus moralinio vertinimo ugdymas.

„Equip“ programos užsiėmimai vienai grupei vyksta ne mažiau 10 savaičių, juos veda du specialistai (treneriai). Užsiėmimų metu taikomi pykčio valdymo metodai(taip pat ir mąstymo klaidų korekcijos būdai), mokomasi socialinių įgūdžių (įgūdžių trūkumų šalinimo) ir brandžių, atsakingų sprendimų priėmimo koncepcijų bei įgūdžių (dorinio ugdymo ir moralės raidos). Taip pat užsiėmimai skiriami savitarpio pagalbai, kurios metu patys paaugliai vieni kitiems teikia konstruktyvią pagalbą. Pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vienas kitam planuoti, kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai.

Mokymai planuojami nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 

Kviečiame registruotis į mokymus telefonu 8-380-30-168 arba el.paštu ppt@salcininkai.lt